Cơ quan cấp huyện, xã
DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1821 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh Mức độ 2 Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - tỉnh Gia Lai Chi tiết
1822 Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Mức độ 2 Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
1823 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Mức độ 2 Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai Chi tiết
1824 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh Mức độ 2 Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Chi tiết
1825 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Mức độ 2 Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã - Tỉnh Gia Lai Chi tiết
1826 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Mức độ 4 Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa và Thể thao Nộp hồ sơ Chi tiết
1827 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Mức độ 2 Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân cấp xã - Tỉnh Gia Lai Chi tiết
1828 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Mức độ 3 Văn hóa cơ sở Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
1829 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Mức độ 2 Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân cấp xã - Tỉnh Gia Lai Chi tiết
1830 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Mức độ 2 Văn hóa cơ sở Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai Chi tiết
1831 Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ Mức độ 4 Văn thư và Lưu trữ nhà nước Trung tâm lưu trữ tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết
1832 Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ Mức độ 2 Văn thư và Lưu trữ nhà nước Sở Nội vụ - tỉnh Gia Lai Chi tiết
1833 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc Mức độ 2 Văn thư và Lưu trữ nhà nước Trung tâm lưu trữ tỉnh Chi tiết
1834 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ Mức độ 2 Chi tiết
1835 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Mức độ 2 Chi tiết
1836 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Mức độ 3 Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
1837 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ Mức độ 2 Chi tiết
1838 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Mức độ 2 Chi tiết
1839 Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Mức độ 3 Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
1840 Hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) gồm dịch vụ nổ mìn và các ngành nghề mà trong quá trình sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp hoặc Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) Mức độ 4 Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Nộp hồ sơ Chi tiết
1841 Sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) gồm hoạt động, sản xuất, tái chế, bảo quản, mua, bán thuốc nổ công nghiệp và phụ kiện nổ công nghiệp, Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) để sử dụng cho mục đích dân dụng Mức độ 4 Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Nộp hồ sơ Chi tiết
1842 Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Mức độ 2 Chi tiết
1843 Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng Mức độ 2 Vật liệu xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
1844 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Mức độ 4 Việc làm Cơ quan chức năng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - tỉnh Gia Lai Nộp hồ sơ Chi tiết
1845 Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Mức độ 2 Việc làm Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương., Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - tỉnh Gia Lai Chi tiết
1846 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Mức độ 4 Việc làm Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - tỉnh Gia Lai Nộp hồ sơ Chi tiết
1847 Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Mức độ 2 Việc làm Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương., Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - tỉnh Gia Lai Chi tiết
1848 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Mức độ 4 Việc làm Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - tỉnh Gia Lai Nộp hồ sơ Chi tiết
1849 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Mức độ 2 Việc làm Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn việc làm, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - tỉnh Gia Lai Chi tiết
1850 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Mức độ 2 Việc làm Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn việc làm, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - tỉnh Gia Lai Chi tiết
1851 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Mức độ 2 Việc làm Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn việc làm, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - tỉnh Gia Lai Chi tiết
1852 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài Mức độ 2 Việc làm Cơ quan chức năng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - tỉnh Gia Lai Chi tiết
1853 Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Mức độ 2 Việc làm Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương., Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - tỉnh Gia Lai Chi tiết
1854 Giải quyết hỗ trợ học nghề Mức độ 2 Việc làm Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - tỉnh Gia Lai Chi tiết
1855 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Mức độ 2 Việc làm Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - tỉnh Gia Lai Chi tiết
1856 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Mức độ 2 Việc làm Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn việc làm, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - tỉnh Gia Lai Chi tiết
1857 Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 Mức độ 2 Việc làm Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã - Tỉnh Gia Lai Chi tiết
1858 Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp Mức độ 2 Việc làm Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã - Tỉnh Gia Lai Chi tiết
1859 Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 Mức độ 2 Việc làm Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã - Tỉnh Gia Lai Chi tiết
1860 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Mức độ 2 Việc làm Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - tỉnh Gia Lai Chi tiết
1861 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Mức độ 2 Việc làm Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn việc làm, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - tỉnh Gia Lai Chi tiết
1862 Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập Mức độ 2 Chi tiết
1863 Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Mức độ 2 Việc làm Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Chi tiết
1864 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Mức độ 2 Việc làm Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn việc làm, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - tỉnh Gia Lai Chi tiết
1865 Tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định Mức độ 2 Chi tiết
1866 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Mức độ 4 Việc làm Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - tỉnh Gia Lai Nộp hồ sơ Chi tiết
1867 Cấp giấy chứng nhận số nhà Mức độ 0 Quản lý hoạt động xây dựng, Xây dựng Chi tiết
1868 Cấp giấy phép xây dựng đối công trình nhà ở riêng lẻ Mức độ 4 Xây dựng, Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Nộp hồ sơ Chi tiết
1869 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình Mức độ 4 Quy hoạch xây dựng, kiến trúc, Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
1870 Cấp lại giấy phép xây dựng Mức độ 4 Xây dựng, Quản lý hoạt động xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
1871 Chấp thuận xây dựng/cấp phép thi công xây dựng công trình điện trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị Mức độ 4 Xây dựng, Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Nộp hồ sơ Chi tiết
1872 Chấp thuận xây dựng và cấp phép thi công đối với các công trình có vị trí cột, trạm biến ấp lắp đặt trong địa giới quản lý Mức độ 4 Xây dựng, Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Nộp hồ sơ Chi tiết
1873 Điều chỉnh giấy phép xây dựng Mức độ 4 Xây dựng, Quản lý hoạt động xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
1874 Gia hạn giấy phép xây dựng Mức độ 4 Xây dựng, Quản lý hoạt động xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
1875 Phê duyệt phương án phá dỡ công trình, nhà ở riêng lẻ Mức độ 4 Xây dựng, Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Nộp hồ sơ Chi tiết
1876 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Mức độ 3 Xuất Bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Gia Lai Nộp hồ sơ Chi tiết
1877 Cấp giấy phép hoạt động in Mức độ 2 Xuất Bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Gia Lai Chi tiết
1878 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Mức độ 3 Xuất Bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Gia Lai Nộp hồ sơ Chi tiết
1879 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (cấp địa phương) Mức độ 2 Xuất Bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Gia Lai Chi tiết
1880 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương) Mức độ 4 Xuất Bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Gia Lai Nộp hồ sơ Chi tiết
1881 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm (cấp địa phương) Mức độ 3 Xuất Bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Gia Lai Nộp hồ sơ Chi tiết
1882 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương) Mức độ 4 Xuất Bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Gia Lai Nộp hồ sơ Chi tiết
1883 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương) Mức độ 4 Xuất Bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Gia Lai Nộp hồ sơ Chi tiết
1884 Cấp lại giấy phép hoạt động in Mức độ 2 Xuất Bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Gia Lai Chi tiết
1885 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Mức độ 3 Xuất Bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Gia Lai Nộp hồ sơ Chi tiết
1886 Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương) Mức độ 2 Xuất Bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Gia Lai Chi tiết
1887 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Mức độ 2 Xuất Bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Gia Lai Chi tiết
1888 Đăng ký hoạt động cơ sở in Mức độ 3 Xuất Bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Gia Lai Nộp hồ sơ Chi tiết
1889 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Mức độ 2 Xuất Bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Gia Lai Chi tiết
1890 Hoạt động in, bao gồm chế bản in, in, gia công sau in và Photocopy màu Mức độ 0 Xuất Bản, In và Phát hành Chi tiết
1891 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Mức độ 4 Xuất Bản, In và Phát hành Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai Nộp hồ sơ Chi tiết
1892 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Mức độ 2 Xuất Bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Gia Lai Chi tiết
1893 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Mức độ 4 Xuất Bản, In và Phát hành Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai Nộp hồ sơ Chi tiết
1894 Thủ tục lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất có điều kiện và hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo Giấy phép qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới Mức độ 2 Chi tiết
1895 Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mức độ 2 Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - tỉnh Gia Lai Chi tiết
1896 Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương Mức độ 2 Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - tỉnh Gia Lai Chi tiết
1897 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 4 Xúc tiến thương mại Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
1898 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 2 Chi tiết
1899 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Mức độ 2 Xúc tiến thương mại Sở Công thương Chi tiết
1900 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Mức độ 3 Xúc tiến thương mại Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
1901 Thông báo hoạt động khuyến mại Mức độ 4 Xúc tiến thương mại Sở Công thương, Sở Công Thương - tỉnh Gia Lai Nộp hồ sơ Chi tiết
1902 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Mức độ 2 Xúc tiến thương mại Bộ Công thương, Sở Công Thương - tỉnh Gia Lai Chi tiết
1903 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện Mức độ 2 Xử lý đơn thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết
1904 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Mức độ 2 Xử lý đơn thư Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở và cấp tương đương, Ban tiếp công dân cấp tỉnh, Bộ phận xử lý đơn thư thuộc Thanh tra tỉnh và các sở Chi tiết
1905 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Mức độ 2 Xử lý đơn thư Ủy ban nhân dân cấp xã - Tỉnh Gia Lai Chi tiết
1906 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 2 Y tế Dự phòng Sở Y tế - tỉnh Gia Lai Chi tiết
1907 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 2 Y tế Dự phòng Sở Y tế Chi tiết
1908 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Mức độ 2 Y tế Dự phòng Sở Y tế - tỉnh Gia Lai Chi tiết
1909 Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II Mức độ 2 Y tế Dự phòng Sở Y tế - tỉnh Gia Lai Chi tiết
1910 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Mức độ 2 Y tế Dự phòng Sở Y tế - tỉnh Gia Lai Chi tiết
1911 Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 2 Y tế Dự phòng Sở Y tế Chi tiết
1912 Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 2 Y tế Dự phòng Sở Y tế - tỉnh Gia Lai Chi tiết
1913 Bổ nhiệm lại Thừa phát lại Mức độ 2 Chi tiết
1914 Bổ nhiệm Thừa phát lại Mức độ 2 Chi tiết
1915 Miễn nhiệm Thừa phát lại (trường hợp được miễn nhiệm) Mức độ 2 Chi tiết
1916 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành; cán bộ xã, phường, thị trấn; công an xã; thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã thôi việc, đã về gia đình (đối với đối tượng đã từ trần) thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh Mức độ 2 Chi tiết
1917 Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Mức độ 2 Chi tiết
1918 Thủ tục thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Mức độ 2 Chi tiết