Cổng tích hợp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, kết quả giải quyết thủ tục hành chính dành cho công dân và doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai

ĐÁNH GIÁ HÀI LÒNG
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM
Đã tiếp nhận

hồ sơ
Xử lý đúng hạn

hồ sơ