Cơ quan cấp huyện, xã
DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Chọn
1 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (thực hiện tại cấp tỉnh) Mức độ 4 Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước (thực hiện tại cấp tỉnh) Mức độ 3 Quản lý xuất nhập cảnh Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp trung ương) Mức độ 4 Đăng ký, quản lý con dấu Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Khai báo tạm vắng Mức độ 4 Đăng ký, quản lý cư trú Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Đăng ký tạm trú Mức độ 4 Đăng ký, quản lý cư trú Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Đăng ký thường trú Mức độ 4 Đăng ký, quản lý cư trú Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh) Mức độ 3 Cấp, quản lý căn cước công dân Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Cấp lại thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Mức độ 4 Cấp, quản lý căn cước công dân Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Mức độ 4 Cấp, quản lý căn cước công dân Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Thông báo lưu trú Mức độ 4 Đăng ký, quản lý cư trú Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh) Mức độ 4 Cấp, quản lý căn cước công dân Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh) Mức độ 4 Cấp, quản lý căn cước công dân Nộp hồ sơ Chi tiết
13 Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh) Mức độ 4 Đăng ký, quản lý con dấu Nộp hồ sơ Chi tiết