Cơ quan cấp huyện, xã
DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Chọn
1 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (thực hiện tại cấp tỉnh) Mức độ 4 Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước (thực hiện tại cấp tỉnh) Mức độ 3 Quản lý xuất nhập cảnh Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp trung ương) Mức độ 4 Đăng ký, quản lý con dấu Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Khai báo tạm vắng Mức độ 4 Đăng ký, quản lý cư trú Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Đăng ký tạm trú Mức độ 4 Đăng ký, quản lý cư trú Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Đăng ký thường trú Mức độ 4 Đăng ký, quản lý cư trú Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh) Mức độ 3 Cấp, quản lý căn cước công dân Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Cấp lại thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Mức độ 4 Cấp, quản lý căn cước công dân Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Mức độ 4 Cấp, quản lý căn cước công dân Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Thông báo lưu trú Mức độ 4 Đăng ký, quản lý cư trú Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh) Mức độ 4 Cấp, quản lý căn cước công dân Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh) Mức độ 4 Cấp, quản lý căn cước công dân Nộp hồ sơ Chi tiết
13 Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh) Mức độ 4 Đăng ký, quản lý con dấu Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình – phạt nguội Mức độ 4 Lĩnh vực khác Nộp hồ sơ Chi tiết