Cơ quan cấp huyện, xã
DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Chọn
1 Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp Mức độ 2 Quản lý doanh nghiệp Chi tiết
2 Xác nhận bảng kê lâm sản. Mức độ 2 Lâm nghiệp Chi tiết
3 Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên Mức độ 2 Lâm nghiệp Chi tiết
4 Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức Mức độ 2 Lâm nghiệp Chi tiết
5 Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh) Mức độ 2 Lâm nghiệp Chi tiết
6 Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Mức độ 2 Lâm nghiệp Chi tiết
7 Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý Mức độ 2 Lâm nghiệp Chi tiết
8 Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Mức độ 2 Lâm nghiệp Chi tiết
9 Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm Mức độ 2 Thú y Chi tiết
10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Mức độ 3 Thú y Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Mức độ 3 Thú y Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Mức độ 2 Thủy lợi Chi tiết
13 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Mức độ 2 Thủy lợi Chi tiết
14 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Mức độ 2 Thủy lợi Chi tiết
15 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Mức độ 2 Thủy lợi Chi tiết
16 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Mức độ 2 Thủy lợi Chi tiết
17 Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh Mức độ 2 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Chi tiết
18 Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Mức độ 2 Nông nghiệp Chi tiết
19 Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Mức độ 2 Nông nghiệp Chi tiết
20 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp tỉnh) Mức độ 2 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Chi tiết