Cơ quan cấp huyện, xã
DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Chọn
1 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Mức độ 2 Giải quyết tố cáo Chi tiết
2 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Mức độ 2 Xử lý đơn thư Chi tiết
3 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại Chi tiết
4 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại Chi tiết
5 Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh Mức độ 2 Tiếp công dân Chi tiết
6 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng Chi tiết
7 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng Chi tiết
8 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng Chi tiết
9 Thủ tục thực hiện việc giải trình Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng Chi tiết