Cơ quan cấp huyện, xã
DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Chọn
2326 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú Mức độ 2 Chi tiết
2327 Nộp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 2 Chi tiết
2328 Giãn tiến độ đầu tư Mức độ 2 Chi tiết
2329 ạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Mức độ 2 Chi tiết
2330 Cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm Mức độ 2 Chi tiết
2331 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 2 Chi tiết
2332 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư). Mức độ 2 Chi tiết
2333 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh. Mức độ 2 Chi tiết
2334 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Mức độ 2 Chi tiết
2335 Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Mức độ 2 Chi tiết
2336 Tặng Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Khen thưởng theo công trạng và thành tích) Mức độ 2 Chi tiết
2337 Tặng Cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh Mức độ 2 Chi tiết
2338 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh Mức độ 2 Chi tiết
2339 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng Mức độ 2 Chi tiết
2340 Tặng Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh (khen thưởng phong trào thi đua theo đợt hoặc chuyên đề) Mức độ 2 Chi tiết
2341 Thủ tục tặng Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích xuất sắc đột xuất; thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham những … theo thủ tục đơn giản Mức độ 2 Chi tiết
2342 Tặng danh hiệu “Vì sự xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” Mức độ 2 Chi tiết
2343 Tặng Cờ “Vì sự xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” Mức độ 2 Chi tiết
2344 Đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc vi phạm hoạt động chuyên môn Mức độ 2 Chi tiết
2345 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Mức độ 2 Chi tiết
2346 Cấp lại Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 2 Chi tiết
2347 Cấp giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc "GPP" Mức độ 2 Chi tiết
2348 Đăng ký kiểm tra lại điều kiện bán lẻ thuốc theo nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc (GPP)" Mức độ 2 Chi tiết
2349 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Mức độ 2 Chi tiết
2350 Điều chỉnh nội dung thông tin thuốc đã được cấp Giấy xác nhận thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 2 Chi tiết