Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020
Tình hình xử lý hồ sơ các tháng trong năm 2020
Tình hình xử lý (Thời điểm tổng hợp số liệu lúc: 07 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 09 năm 2020)
STT Cơ quan thực hiện Số mới tiếp nhận Số hồ sơ đang giải quyết Số hồ sơ đã giải quyết
Tổng số Trực tiếp Mức độ 3 Mức độ 4 Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 UBND huyện Đak Đoa 199 199 0 0 8 8 0 191 184 7
2 UBND thị trấn Đăk Đoa 115 115 0 0 0 0 0 115 115 0
3 UBND xã A Dơk 31 31 0 0 0 0 0 31 31 0
4 UBND xã Đak Krong 30 30 0 0 0 0 0 30 30 0
5 UBND xã Đăk Sơmei 4 4 0 0 0 0 0 4 4 0
6 UBND xã Glar 90 90 0 0 0 0 0 90 90 0
7 UBND xã H' Neng 31 31 0 0 0 0 0 31 31 0
8 UBND xã Hà Bầu 63 63 0 0 0 0 0 63 63 0
9 UBND xã Hà Đông 36 36 0 0 0 0 0 36 36 0
10 UBND xã Hải Yang 17 17 0 0 0 0 0 17 17 0
11 UBND xã HNol 36 36 0 0 0 0 0 36 36 0
12 UBND xã Ia Pết 51 51 0 0 0 0 0 51 51 0
13 UBND xã K' Dang 43 43 0 0 0 0 0 43 43 0
14 UBND xã Kon Gang 17 17 0 0 0 0 0 17 17 0
15 UBND xã Nam Yang 23 23 0 0 0 0 0 23 23 0
16 UBND xã Tân Bình 30 30 0 0 0 0 0 30 30 0
17 UBND xã Trang 49 49 0 0 0 0 0 49 48 1
18 UBND xã Ia Băng 170 170 0 0 0 0 0 170 170 0
Tổng số 1.035 1.035 0 0 8 8 0 2.054 2.038 16