Đến tháng 9/2021 Tỉnh Gia Lai đã giải quyết
98.59%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 12:08 ngày 22/09/2021)