Đến tháng 6/2021 Tỉnh Gia Lai đã giải quyết
98.79%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 08:53 ngày 23/06/2021)