Đến tháng 3/2021 Tỉnh Gia Lai đã giải quyết
99.19%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 19:27 ngày 04/03/2021)