Tổng hợp hồ sơ toàn tỉnh năm 2021
Đã tiếp nhận 21490 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Đang xử lý 4886 hồ sơ
Trễ 146 (3.0%)
Chưa đến 3 (0.1%)
Đã xử lý 16612 hồ sơ
Sớm 16456 (99.1%)
Trễ 148 (0.9%)
Tỉ lệ trễ hạn 1.4%
Tỉ lệ đúng hạn 98.6%
Thống kê tình hình xử lý hồ sơ toàn tỉnh theo tháng
Tháng 1
Đã tiếp nhận 21490 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Đang xử lý 4886 hồ sơ
Trễ 146 (3.0%)
Chưa đến 3 (0.1%)
Đã xử lý 16612 hồ sơ
Sớm 16456 (99.1%)
Trễ 148 (0.9%)
Tỉ lệ trễ hạn 1.4%
Tỉ lệ đúng hạn 98.6%
Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ sớm nhất tháng 1
Đơn vị Cần xử lý Đúng hạn Trễ hạn
UBND xã Kông HTok 0 hồ sơ 100.0% 0.0%
UBND xã Ia Băng 0 hồ sơ 100.0% 0.0%
UBND thị trấn Chư Prông 1 hồ sơ 100.0% 0.0%
UBND xã Hà Đông 0 hồ sơ 100.0% 0.0%
UBND xã Hà Bầu 0 hồ sơ 100.0% 0.0%
UBND xã Ia Dêr 1 hồ sơ 100.0% 0.0%
Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ trễ nhất tháng 1
Đơn vị Cần xử lý Đúng hạn Trễ hạn
UBND xã Ia Kreng 6 hồ sơ 14.3% 85.7%
UBND xã Đak SMar 0 hồ sơ 50.0% 50.0%
UBND xã Kon Chiêng 1 hồ sơ 66.7% 33.3%
UBND xã Ia O 3 hồ sơ 84.4% 15.6%
UBND xã Đak Rong 0 hồ sơ 88.9% 11.1%
UBND xã Nghĩa Hưng 5 hồ sơ 92.5% 7.5%