Hướng dẫn sử dụng Hướng dẫn sử dụng

Đăng ký tài khoản

Bước 1: Tại trang chủ hệ thống, để đăng ký tài khoản click vào nút "Đăng nhập".

Bước 2: Chọn vào mục “Tài khoản cấp bởi dịch vụ công tỉnh Gia Lai”.

Bước 3: Chọn vào mục “Đăng ký tài khoản”.

Bước 4: Chọn đăng ký tài khoản cho Công dân/ Doanh nghiệp, sau đó chọn mục “Xác minh mức độ trung bình (IAL2)”.

Bước 5: Nhập số “CMND” của người dùng và sau đó chọn mục “Tiến hành đăng ký” để tiến hành tạo mới tài khoản.

Bước 6: Nhập mật khẩu và thông tin cá nhân, sau đó chọn nút đăng ký.

Bước 7: Sau khi đăng ký thành công thì vào địa chỉ Email đã đăng ký để xác nhận tài khoản.

  • Chọn nút xác nhận để kích hoạt tài khoản.