Cơ quan cấp huyện, xã
DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Chọn
1 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Mức độ 4 Giáo dục thường xuyên Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Mức độ 4 Giáo dục thường xuyên Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Mức độ 4 Giáo dục trung học Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Mức độ 4 Giáo dục tiểu học Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 4 Giáo dục mầm non Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 4 Giáo dục trung học Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Mức độ 4 Giáo dục trung học Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Mức độ 4 Giáo dục tiểu học Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Mức độ 4 Giáo dục mầm non Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên Mức độ 4 Giáo dục thường xuyên Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Chi tiết
12 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Mức độ 4 Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Nộp hồ sơ Chi tiết
13 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Mức độ 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Đăng ký xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non Mức độ 2 Quy chế thi, tuyển sinh Chi tiết
16 Xét, cấp học bổng chính sách Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Nộp hồ sơ Chi tiết
17 Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người Mức độ 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Nộp hồ sơ Chi tiết
18 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Mức độ 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Nộp hồ sơ Chi tiết
20 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Nộp hồ sơ Chi tiết