Cơ quan cấp huyện, xã
DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Chọn
1 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Mức độ 2 Kinh doanh khí Chi tiết
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Mức độ 2 Kinh doanh khí Chi tiết
3 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Mức độ 2 Kinh doanh khí Chi tiết
4 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Mức độ 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Chi tiết
5 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Mức độ 2 Công nghiệp nặng Chi tiết
6 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Mức độ 2 Hóa chất Chi tiết
7 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Mức độ 2 Xúc tiến thương mại Chi tiết
8 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 4 Xúc tiến thương mại Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Thông báo hoạt động khuyến mại Mức độ 4 Xúc tiến thương mại Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 3 Thương mại quốc tế Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Mức độ 2 Kinh doanh khí Chi tiết
12 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Mức độ 2 Kinh doanh khí Chi tiết
13 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Mức độ 3 Xúc tiến thương mại Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Mức độ 2 Kinh doanh khí Chi tiết
15 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Mức độ 2 Kinh doanh khí Chi tiết
16 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Mức độ 2 Kinh doanh khí Chi tiết
17 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Mức độ 2 Kinh doanh khí Chi tiết
18 Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Mức độ 2 Kinh doanh khí Chi tiết
19 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Nộp hồ sơ Chi tiết
20 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Mức độ 2 Kinh doanh khí Chi tiết