Cơ quan cấp huyện, xã
DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Chọn
21 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 4 Trọng tài thương mại Nộp hồ sơ Chi tiết
22 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Mức độ 4 Công chứng Nộp hồ sơ Chi tiết
23 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Mức độ 4 Công chứng Nộp hồ sơ Chi tiết
24 Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự) Mức độ 4 Công chứng Nộp hồ sơ Chi tiết
25 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi Mức độ 4 Công chứng Nộp hồ sơ Chi tiết
26 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Mức độ 4 Quản tài viên Nộp hồ sơ Chi tiết
27 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên Mức độ 4 Quản tài viên Nộp hồ sơ Chi tiết
28 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Mức độ 4 Công chứng Nộp hồ sơ Chi tiết
29 Sáp nhập Văn phòng công chứng Mức độ 4 Công chứng Nộp hồ sơ Chi tiết
30 Hợp nhất Văn phòng công chứng Mức độ 4 Công chứng Nộp hồ sơ Chi tiết
31 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Mức độ 2 Đăng ký biện pháp bảo đảm Chi tiết
32 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Mức độ 4 Công chứng Nộp hồ sơ Chi tiết
33 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Mức độ 4 Công chứng Nộp hồ sơ Chi tiết
34 Cấp lại Thẻ công chứng viên Mức độ 4 Công chứng Nộp hồ sơ Chi tiết
35 Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên Mức độ 2 Công chứng Chi tiết
36 Nhận lưu giữ di chúc Mức độ 2 Công chứng Chi tiết
37 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Mức độ 4 Quản tài viên Nộp hồ sơ Chi tiết
38 Công chứng hợp đồng ủy quyền Mức độ 2 Công chứng Chi tiết
39 Công chứng văn bản từ chối nhận di sản Mức độ 2 Công chứng Chi tiết
40 Thành lập Văn phòng công chứng Mức độ 4 Công chứng Nộp hồ sơ Chi tiết
41 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp Mức độ 4 Giám định tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
42 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Mức độ 4 Luật sư Nộp hồ sơ Chi tiết
43 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Mức độ 4 Luật sư Nộp hồ sơ Chi tiết
44 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mức độ 4 Luật sư Nộp hồ sơ Chi tiết
45 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh Mức độ 4 Luật sư Nộp hồ sơ Chi tiết
46 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Mức độ 4 Luật sư Nộp hồ sơ Chi tiết
47 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Mức độ 4 Luật sư Nộp hồ sơ Chi tiết
48 Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Mức độ 4 Luật sư Nộp hồ sơ Chi tiết
49 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Mức độ 4 Luật sư Nộp hồ sơ Chi tiết
50 Hợp nhất công ty luật Mức độ 4 Luật sư Nộp hồ sơ Chi tiết
51 Sáp nhập công ty luật Mức độ 4 Luật sư Nộp hồ sơ Chi tiết
52 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Mức độ 4 Luật sư Nộp hồ sơ Chi tiết
53 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 4 Luật sư Nộp hồ sơ Chi tiết
54 Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài Mức độ 4 Luật sư Nộp hồ sơ Chi tiết
55 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Mức độ 4 Quản tài viên Nộp hồ sơ Chi tiết
56 Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng Mức độ 2 Công chứng Chi tiết
57 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký Mức độ 2 Đăng ký biện pháp bảo đảm Chi tiết
58 Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn Mức độ 2 Công chứng Chi tiết
59 Công chứng bản dịch Mức độ 2 Công chứng Chi tiết
60 Thành lập Hội công chứng viên Mức độ 4 Công chứng Nộp hồ sơ Chi tiết