Cơ quan cấp huyện, xã
DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Chọn
11 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Mức độ 4 Quản lý công sản Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Quyết định thanh lý tài sản công Mức độ 4 Quản lý công sản Nộp hồ sơ Chi tiết
13 Quyết định tiêu huỷ tài sản công Mức độ 4 Quản lý công sản Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại Mức độ 2 Quản lý công sản Chi tiết
15 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Mức độ 2 Quản lý công sản Chi tiết
16 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê Mức độ 2 Quản lý công sản Chi tiết
17 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết Mức độ 2 Quản lý công sản Chi tiết
18 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc Mức độ 2 Quản lý công sản Chi tiết
19 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án Mức độ 2 Quản lý công sản Chi tiết
20 Mua quyển hóa đơn Mức độ 2 Quản lý công sản Chi tiết
21 Mua hóa đơn lẻ Mức độ 2 Quản lý công sản Chi tiết
22 Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản Mức độ 2 Quản lý công sản Chi tiết
23 Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của tổ chức, cá nhân tham gia mua, thuê tài sản, nhận chuyển nhượng, thuê quyền khai thác tài sản công Mức độ 2 Quản lý công sản Chi tiết
24 Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Mức độ 2 Quản lý công sản Chi tiết
25 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh Mức độ 2 Quản lý giá Chi tiết
26 Thủ tục xác định xe thuộc diện không chịu phí, được bù trừ hoặc trả lại tiền phí đã nộp Mức độ 2 Thuế Chi tiết
27 Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá Mức độ 2 Tài chính doanh nghiệp Chi tiết
28 Thủ tục lập, phân bổ dự toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Mức độ 4 Tài chính doanh nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
29 Thủ tục tạm ứng kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản. Mức độ 4 Tài chính doanh nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
30 Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương Mức độ 2 Tài chính doanh nghiệp Chi tiết