Cơ quan cấp huyện, xã
DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Chọn
21 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 3 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Nộp hồ sơ Chi tiết
22 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 3 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Nộp hồ sơ Chi tiết
23 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 3 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Nộp hồ sơ Chi tiết
24 Cho phép họp báo (trong nước) Mức độ 4 Báo chí Nộp hồ sơ Chi tiết
25 Cho phép họp báo (nước ngoài) Mức độ 4 Báo chí Nộp hồ sơ Chi tiết
26 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (cấp địa phương) Mức độ 2 Xuất Bản, In và Phát hành Chi tiết
27 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Mức độ 3 Xuất Bản, In và Phát hành Nộp hồ sơ Chi tiết
28 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Mức độ 3 Xuất Bản, In và Phát hành Nộp hồ sơ Chi tiết
29 Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Mức độ 2 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Chi tiết
30 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Mức độ 2 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Chi tiết
31 Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Mức độ 2 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Chi tiết
32 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (cấp địa phương) Mức độ 2 Xuất Bản, In và Phát hành Chi tiết
33 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (cấp địa phương) Mức độ 2 Xuất Bản, In và Phát hành Chi tiết
34 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in (cấp địa phương) Mức độ 2 Xuất Bản, In và Phát hành Chi tiết
35 Đăng ký hoạt động cơ sở in (cấp địa phương) Mức độ 3 Xuất Bản, In và Phát hành Nộp hồ sơ Chi tiết
36 Cấp lại giấy phép hoạt động in (cấp địa phương) Mức độ 4 Xuất Bản, In và Phát hành Nộp hồ sơ Chi tiết
37 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Mức độ 2 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Chi tiết
38 Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 2 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Chi tiết