Cơ quan cấp huyện, xã
DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Chọn
2286 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Mức độ 2 Chi tiết
2287 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Mức độ 3 Đầu tư tại Việt nam Nộp hồ sơ Chi tiết
2288 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo Mức độ 2 Chi tiết
2289 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) Mức độ 2 Chi tiết
2290 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (Trường hợp CCHN rách, nát/thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnhvực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng Mức độ 2 Chi tiết
2291 Cấp/ cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi /điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng Mức độ 2 Chi tiết
2292 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng Mức độ 2 Chi tiết
2293 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Mức độ 2 Chi tiết
2294 Điều chỉnh giấy phép xây dựng Mức độ 2 Chi tiết
2295 Gia hạn giấy phép xây dựng Mức độ 2 Chi tiết
2296 Cấp lại giấy phép xây dựng Mức độ 2 Chi tiết
2297 Cấp giấy phép xây dựng công trình cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế Mức độ 2 Chi tiết
2298 Cấp mới/cấp lại /điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng; tổ chức kiểm định xây dựng; tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng. Mức độ 2 Chi tiết
2299 Cấp giấy phép hoạt động đối với Bệnh viện, Phòng khám, Nhà hộ sinh, Phòng xét nghiệm Mức độ 2 Chi tiết
2300 Cấp Giấy phép hoạt động đối với các dịch vụ Mức độ 2 Chi tiết
2301 Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thay đổi địa điểm hoặc tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Mức độ 2 Chi tiết
2302 Cấp lại giấy phép hoạt động do bị mất hoặc hư hỏng hoặc thu hồi Mức độ 2 Chi tiết
2303 Đề nghị phê duyệt Danh mục kỹ thuật lần đầu Mức độ 2 Chi tiết
2304 Cấp giấy phép tổ chức biễu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Mức độ 2 Chi tiết
2305 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Mức độ 2 Chi tiết
2306 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Mức độ 2 Chi tiết
2307 Đăng ký danh sách đấu giá viên Mức độ 2 Chi tiết
2308 Cấp chứng chỉ hành nghề Dược Mức độ 2 Chi tiết
2309 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa Mức độ 2 Chi tiết
2310 Cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề y tế tư nhân Mức độ 2 Chi tiết
2311 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 3 Xuất Bản, In và Phát hành Nộp hồ sơ Chi tiết
2312 Cấp đổi phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 2 Chi tiết
2313 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 2 Chi tiết
2314 Xác nhận kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất Mức độ 2 Chi tiết
2315 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Mức độ 2 Chi tiết
2316 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 2 Chi tiết
2317 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Mức độ 2 Chi tiết
2318 Cấp phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 2 Chi tiết
2319 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 2 Chi tiết
2320 Cấp phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Mức độ 2 Chi tiết
2321 Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh Mức độ 2 Chi tiết
2322 Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Mức độ 2 Chi tiết
2323 Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học Mức độ 2 Chi tiết
2324 Quyết định hỗ trợ đầu tư cho dự án của Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ Mức độ 2 Chi tiết
2325 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 2 Chi tiết
2326 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú Mức độ 2 Chi tiết
2327 Nộp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 2 Chi tiết
2328 Giãn tiến độ đầu tư Mức độ 2 Chi tiết
2329 ạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Mức độ 2 Chi tiết
2330 Cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm Mức độ 2 Chi tiết
2331 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 2 Chi tiết
2332 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư). Mức độ 2 Chi tiết
2333 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh. Mức độ 2 Chi tiết
2334 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Mức độ 2 Chi tiết
2335 Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Mức độ 2 Chi tiết
2336 Tặng Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Khen thưởng theo công trạng và thành tích) Mức độ 2 Chi tiết
2337 Tặng Cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh Mức độ 2 Chi tiết
2338 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh Mức độ 2 Chi tiết
2339 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng Mức độ 2 Chi tiết
2340 Tặng Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh (khen thưởng phong trào thi đua theo đợt hoặc chuyên đề) Mức độ 2 Chi tiết
2341 Thủ tục tặng Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích xuất sắc đột xuất; thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham những … theo thủ tục đơn giản Mức độ 2 Chi tiết
2342 Tặng danh hiệu “Vì sự xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” Mức độ 2 Chi tiết
2343 Tặng Cờ “Vì sự xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” Mức độ 2 Chi tiết
2344 Đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc vi phạm hoạt động chuyên môn Mức độ 2 Chi tiết
2345 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Mức độ 2 Chi tiết
2346 Cấp lại Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 2 Chi tiết
2347 Cấp giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc "GPP" Mức độ 2 Chi tiết
2348 Đăng ký kiểm tra lại điều kiện bán lẻ thuốc theo nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc (GPP)" Mức độ 2 Chi tiết
2349 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Mức độ 2 Chi tiết
2350 Điều chỉnh nội dung thông tin thuốc đã được cấp Giấy xác nhận thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 2 Chi tiết