Cơ quan cấp huyện, xã
DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Chọn
2041 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Mức độ 4 Hoạt động khoa học và công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
2042 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Mức độ 4 Hoạt động khoa học và công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
2043 Thủ tục cấp mới và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) Mức độ 2 Chi tiết
2044 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (cấp tỉnh) Mức độ 4 Hoạt động khoa học và công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
2045 Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư) Mức độ 4 Đấu thầu Nộp hồ sơ Chi tiết
2046 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Mức độ 2 Giáo dục nghề nghiệp Chi tiết
2047 Đăng ký khai thác tuyến. Mức độ 2 Đường bộ Chi tiết
2048 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng Mức độ 4 Đường bộ Nộp hồ sơ Chi tiết
2049 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng Mức độ 4 Đường bộ Nộp hồ sơ Chi tiết
2050 Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) Mức độ 4 Đường bộ Nộp hồ sơ Chi tiết
2051 Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) Mức độ 4 Đường bộ Nộp hồ sơ Chi tiết
2052 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh Mức độ 2 Người có công Chi tiết
2053 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh Mức độ 2 Chi tiết
2054 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp Mức độ 2 Người có công Chi tiết
2055 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp Mức độ 2 Chi tiết
2056 Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Mức độ 4 Hội nghị, hội thảo quốc tế Nộp hồ sơ Chi tiết
2057 Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Mức độ 4 Hội nghị, hội thảo quốc tế Nộp hồ sơ Chi tiết
2058 Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Mức độ 4 Hội nghị, hội thảo quốc tế Nộp hồ sơ Chi tiết
2059 Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Mức độ 4 Hội nghị, hội thảo quốc tế Nộp hồ sơ Chi tiết
2060 Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ là chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Mức độ 2 Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức Chi tiết
2061 Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ là chương trình, dự án đầu tư sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Mức độ 2 Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức Chi tiết
2062 Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ phi dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Mức độ 2 Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức Chi tiết
2063 Giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động. Mức độ 2 An toàn, vệ sinh lao động Chi tiết
2064 Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp Mức độ 2 An toàn, vệ sinh lao động Chi tiết
2065 Thủ tục Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi Mức độ 4 Nuôi con nuôi Nộp hồ sơ Chi tiết
2066 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Mức độ 0 Nuôi con nuôi Chi tiết
2067 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Chi tiết
2068 xác minh tài sản, thu nhập Mức độ 2 Chi tiết
2069 Tiếp nhận yêu cầu giải trình Mức độ 2 Chi tiết
2070 Thực hiện việc giải trình Mức độ 2 Chi tiết
2071 Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế). Mức độ 4 An toàn bức xạ và hạt nhân Nộp hồ sơ Chi tiết
2072 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Mức độ 0 An toàn bức xạ và hạt nhân Chi tiết
2073 Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Mức độ 4 An toàn bức xạ và hạt nhân Nộp hồ sơ Chi tiết
2074 Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Mức độ 4 An toàn bức xạ và hạt nhân Nộp hồ sơ Chi tiết
2075 Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Mức độ 4 An toàn bức xạ và hạt nhân Nộp hồ sơ Chi tiết
2076 Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Mức độ 4 An toàn bức xạ và hạt nhân Nộp hồ sơ Chi tiết
2077 Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Mức độ 4 An toàn bức xạ và hạt nhân Nộp hồ sơ Chi tiết
2078 Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên trường hợp công chứng viên không còn hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng Mức độ 2 Chi tiết
2079 Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19 Mức độ 2 Chi tiết
2080 Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19 Mức độ 2 Chi tiết
2081 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng Chi tiết
2082 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng Chi tiết
2083 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng Chi tiết
2084 Thủ tục thực hiện việc giải trình Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng Chi tiết
2085 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Mức độ 2 Chi tiết
2086 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Mức độ 2 Chi tiết
2087 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Mức độ 2 Chi tiết
2088 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Mức độ 2 Chi tiết
2089 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Mức độ 2 Chi tiết
2090 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông. Mức độ 2 Giáo dục trung học Chi tiết
2091 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam về nước Mức độ 2 Giáo dục trung học Chi tiết
2092 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài Mức độ 2 Giáo dục trung học Chi tiết
2093 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. Mức độ 2 Giáo dục trung học Chi tiết
2094 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước Mức độ 2 Giáo dục trung học Chi tiết
2095 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài Mức độ 2 Giáo dục trung học Chi tiết
2096 Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) Mức độ 0 Dịch vụ cung cấp điện mới Chi tiết
2097 Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế Mức độ 2 Quản lý công sản Chi tiết
2098 Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế Mức độ 4 Quản lý công sản Nộp hồ sơ Chi tiết
2099 Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện Mức độ 4 Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ Nộp hồ sơ Chi tiết
2100 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Mức độ 2 Lâm nghiệp Chi tiết
2101 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu Mức độ 4 Lâm nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
2102 Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ Mức độ 2 Lâm nghiệp Chi tiết
2103 Tuyển sinh trung học phổ thông Mức độ 4 Giáo dục trung học Nộp hồ sơ Chi tiết
2104 Tuyển sinh trung học cơ sở Mức độ 4 Giáo dục trung học Nộp hồ sơ Chi tiết
2105 Công nhận, công nhận lại nguồn giống cây trồng lâm nghiệp Mức độ 2 Chi tiết
2106 Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp Mức độ 2 Việc làm Chi tiết
2107 Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động Mức độ 2 Việc làm Chi tiết
2108 Giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh, xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp trong khu kinh tế Mức độ 2 Chi tiết
2109 Cho thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất trong các khu công nghiệp Mức độ 2 Chi tiết
2110 Giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ, xây dựng nhà ở công nhân, các công trình công cộng (văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao ...) trong Khu dịch vụ phụ trợ Khu công nghiệp Mức độ 2 Chi tiết
2111 Giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích kinh doanh, làm nhà ở trong Khu kinh tế Mức độ 2 Chi tiết
2112 Giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh trong Khu kinh tế Mức độ 2 Chi tiết
2113 Chấp thuận xây dựng và cấp phép thi công đối với các công trình có vị trí cột, trạm biến ấp lắp đặt trong địa giới quản lý Mức độ 2 Chi tiết
2114 Cấp giấy phép xây dựng Mức độ 2 Chi tiết
2115 Thủ tục cấp giấy phép thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ Mức độ 2 Chi tiết
2116 Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng Mức độ 2 Chi tiết
2117 Thủ tục Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo không yêu cầu có giấy phép xây dựng Mức độ 2 Chi tiết
2118 Thủ tục Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo yêu cầu có giấy phép xây dựng Mức độ 2 Chi tiết
2119 Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư trong phạm vi nội tỉnh Mức độ 2 Chi tiết
2120 cấp phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí Mức độ 2 Chi tiết
2121 Thủ tục xác nhận kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất Mức độ 2 Chi tiết
2122 Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất Mức độ 2 Chi tiết
2123 Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Chi tiết
2124 Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng) Mức độ 2 Chi tiết
2125 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Mức độ 2 Chi tiết
2126 Tiếp nhận bản công bố hợp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác Mức độ 2 Chi tiết
2127 Cấp giấy chứng nhận Kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hoá có nguồn gốc thực vật nhập khẩu Mức độ 2 Chi tiết
2128 Cấp lại thẻ thương binh Mức độ 2 Chi tiết
2129 Đăng ký danh sách đấu giá viên Mức độ 2 Chi tiết
2130 Thủ tục đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc vi phạm hoạt động chuyên môn Mức độ 2 Chi tiết
2131 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Mức độ 2 Chi tiết
2132 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn, bán lẻ dược liệu do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Mức độ 2 Chi tiết
2133 Thủ tục đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc Mức độ 2 Chi tiết
2134 Cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề y tế tư nhân Mức độ 2 Chi tiết
2135 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Mức độ 2 Chi tiết
2136 Đăng ký đất đai mà chưa có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Mức độ 2 Chi tiết
2137 Chấp thuận xây dựng/cấp phép thi công xây dựng công trình điện trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị Mức độ 2 Chi tiết
2138 Cấp giấy chứng nhận số nhà Mức độ 2 Chi tiết
2139 Phê duyệt phương án phá dỡ công trình, nhà ở riêng lẻ Mức độ 2 Chi tiết
2140 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình Mức độ 2 Chi tiết
2141 Điều chỉnh giấy phép xây dựng Mức độ 2 Chi tiết
2142 Cấp lại giấy phép xây dựng Mức độ 2 Chi tiết
2143 Gia hạn giấy phép xây dựng Mức độ 2 Chi tiết
2144 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố Mức độ 2 Chi tiết
2145 Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký; xóa đăng ký thế chấp Mức độ 2 Chi tiết
2146 Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo không yêu cầu có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo Mức độ 2 Chi tiết
2147 Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo yêu cầu có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo Mức độ 2 Chi tiết
2148 Thủ tục hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Mức độ 2 Chi tiết
2149 Sửa chữa súng săn, gồm các hoạt động sửa chữa, thay thế các phụ kiện của các loại súng săn khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép Mức độ 2 Chi tiết
2150 Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG (gas), gồm đại lý kinh doanh gas, các cửa hàng bán gas chai, trạm nạp gas vào chai và ô tô, trạm cấp gas Mức độ 2 Chi tiết
2151 Kinh doanh Casino Mức độ 2 Chi tiết
2152 Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài Mức độ 2 Chi tiết
2153 Kinh doanh vũ trường, gồm các hình thức kinh doanh hoạt động khiêu vũ tại các cơ sở kinh doanh đủ điều kiện theo quy định của pháp luật Mức độ 2 Chi tiết
2154 Kinh doanh karaoke, gồm các hình thức kinh doanh hoạt động ca hát theo băng hình, đĩa hình hoặc các công nghệ ghi hình khác Mức độ 2 Chi tiết
2155 Hoạt động in, bao gồm chế bản in, in, gia công sau in và Photocopy màu Mức độ 2 Chi tiết
2156 Hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) gồm dịch vụ nổ mìn và các ngành nghề mà trong quá trình sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp hoặc Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) Mức độ 2 Chi tiết
2157 Sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) gồm hoạt động, sản xuất, tái chế, bảo quản, mua, bán thuốc nổ công nghiệp và phụ kiện nổ công nghiệp, Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) để sử dụng cho mục đích dân dụng Mức độ 2 Chi tiết
2158 Cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng Mức độ 2 Chi tiết
2159 Cho thuê lưu trú, gồm các hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ hoặc các hình thức cho thuê lưu trú khác cho khách nghỉ qua đêm hoặc theo giờ Mức độ 2 Chi tiết
2160 cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 2 Chi tiết
2161 cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 2 Chi tiết
2162 cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 2 Chi tiết
2163 giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 2 Chi tiết
2164 Đăng ký kinh doanh hộ đối với hộ kinh doanh Mức độ 2 Chi tiết
2165 Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Mức độ 2 Chi tiết
2166 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (TH xây dựng tạm; xây dựng nhà ở riêng lẻ trong vùng đã công bố qui hoạch xây dựng được duyệt nhưng chưa thực hiện) Mức độ 2 Chi tiết
2167 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (TH Mua bán nhà đất nhưng chưa làm trước bạ) Mức độ 2 Chi tiết
2168 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (TH Đất đã có nhà xin cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà) Mức độ 2 Chi tiết
2169 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (TH Đất chưa có nhà) Mức độ 2 Chi tiết
2170 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất Mức độ 2 Chi tiết
2171 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất Mức độ 2 Chi tiết
2172 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh Mức độ 2 Chi tiết
2173 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh Mức độ 2 Chi tiết
2174 Xác nhận bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ Mức độ 2 Chi tiết
2175 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh phục vụ ăn uống Mức độ 2 Chi tiết
2176 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Mức độ 2 Chi tiết
2177 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (bị mất, hỏng, thay đổi) Mức độ 2 Chi tiết
2178 Cấp/cấp lại (giấy chứng nhận hết hạn) giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Mức độ 2 Chi tiết
2179 Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của UBND cấp huyện Mức độ 2 Chi tiết
2180 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi Mức độ 2 Chi tiết
2181 Thủ tục hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng Mức độ 2 Chi tiết
2182 Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội Mức độ 2 Chi tiết
2183 Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn Mức độ 2 Chi tiết
2184 Cấp giấy phép vận tải cho xe công vụ Mức độ 2 Chi tiết
2185 Gia hạn Giấy phép liên vận và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện Campuchia, Lào Mức độ 2 Chi tiết
2186 Chấp thuận khai thác tuyến hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam – Campuchia- Lào Mức độ 2 Chi tiết
2187 Cấp mã dự án đầu tư xây dựng cơ bản Mức độ 2 Chi tiết
2188 Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán Mức độ 2 Chi tiết
2189 Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư trong phạm vi nội tỉnh Mức độ 2 Chi tiết
2190 Điều chỉnh công bố đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược Mức độ 2 Chi tiết
2191 Công bố cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược Mức độ 2 Chi tiết
2192 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện phi thương mại do hết hạn Mức độ 2 Chi tiết
2193 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thương mại do hư hỏng Mức độ 2 Chi tiết
2194 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thương mại do mất mát Mức độ 2 Chi tiết
2195 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu, không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Mức độ 2 Chi tiết
2196 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa Mức độ 2 Chi tiết
2197 Thủ tục xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa Mức độ 2 Chi tiết
2198 Khai báo lưu trú trực tuyến Mức độ 2 Chi tiết
2199 Đăng ký tạm trú người nước ngoài Mức độ 2 Chi tiết
2200 Xác minh lý lịch tư pháp Mức độ 2 Chi tiết
2201 Quản lý con dấu Mức độ 2 Chi tiết
2202 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Mức độ 2 Chi tiết
2203 Thủ tục cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 2 Chi tiết
2204 Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài Mức độ 2 Chi tiết
2205 Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài Mức độ 2 Chi tiết
2206 Xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Mức độ 2 Chi tiết
2207 Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Mức độ 2 Chi tiết
2208 Đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp Mức độ 2 Chi tiết
2209 Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình Mức độ 2 Chi tiết
2210 Điều chỉnh thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình Mức độ 2 Chi tiết
2211 Thẩm định hồ sơ đề nghị Cục Phát thanh Truyền hình và thông tin điện tử cấp phép thành lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho cơ quan báo chí Mức độ 2 Chi tiết
2212 Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Mức độ 2 Chi tiết
2213 Cấp phép xây dựng đối với công trình theo tuyến trong đô thị theo giai đoạn Mức độ 2 Chi tiết
2214 Cấp phép xây dựng Công trình có thời hạn Mức độ 2 Chi tiết
2215 Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp Mức độ 2 Chi tiết
2216 Thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư Mức độ 2 Chi tiết
2217 Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng cho các đối tượng sử dụng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Mức độ 2 Chi tiết
2218 Đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung Mức độ 2 Chi tiết
2219 Chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước Mức độ 2 Chi tiết
2220 Chấp thuận đăng ký lại hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước Mức độ 2 Chi tiết
2221 Thay đổi đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước Mức độ 2 Chi tiết
2222 Cấp giấy chứng nhận đăng ký lại dấu nghiệp vụ giám định thương mại Mức độ 2 Chi tiết
2223 Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Mức độ 2 Chi tiết
2224 Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Mức độ 2 Chi tiết
2225 Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa Mức độ 2 Chi tiết
2226 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở Mức độ 2 Chi tiết
2227 Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 Mức độ 2 Chi tiết
2228 Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 2 Chi tiết
2229 Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội Mức độ 2 Chi tiết
2230 Kê khai giá Mức độ 2 Chi tiết
2231 Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Mức độ 2 Chi tiết
2232 Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại đối với trường hợp cơ sở tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH tại cơ sở Mức độ 2 Chi tiết
2233 Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Mức độ 2 Chi tiết