Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
GIALAI-0336
Số quyết định:
Tên thủ tục:
Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi
Cấp thực hiện:
Loại thủ tục:
TTHC cấp TW (Bộ ban hành, thực hiện)
Lĩnh vực:
Bảo trợ xã hội, Bảo trợ xã hội, Bảo trợ xã hội
Trình tự thực hiện:
Cách thức thực hiện:
Thành phần hồ sơ:
Đối tượng thực hiện:
Không có thông tin
Cơ quan thực hiện:
Không có thông tin
Cơ quan có thẩm quyền:
Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Không có thông tin
Căn cứ pháp lý:
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin

DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN