Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
2.001994.000.00.00.H21
Số quyết định:
488/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đề xuất (cấp tỉnh)
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC bộ ban hành, địa phương thực hiện)
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Trình tự thực hiện:

Nhà đầu tư được giao lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, gửi UBND cấp tỉnh;
Đơn vị được UBND cấp tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh
UBND cấp tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Thời hạn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh gồm: - Đối với dự án quan trọng quốc gia: Không quá 90 ngày; - Đối với dự án nhóm A: Không quá 40 ngày; - Đối với dự án nhóm B, nhóm C: Không quá 30 ngày. (Khác) Phí: 0 Đồng (Không có)
Thời hạn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh gồm: - Đối với dự án quan trọng quốc gia: Không quá 90 ngày; - Đối với dự án nhóm A: Không quá 40 ngày; - Đối với dự án nhóm B, nhóm C: Không quá 30 ngày.
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh do nhà đầu tư chuẩn bị gồm các thành phần hồ sơ tại mục (1); hồ sơ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh do tổ chức, đơn vị được giao thẩm định trình gồm các thành phần hồ sơ tại mục (2). Cụ thể:
1) Hồ sơ nhà đầu tư gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền 1 0
+ Tờ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; 1 0
+ Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; 1 0
(2) Hồ sơ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh:
+ Tờ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; 1 0
+ Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; 1 0
+ Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; 1 0 Phu luc IV_ TT 09.docx
+ Quyết định chủ trương đầu tư dự án (trừ dự án nhóm C); báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công; 1 0
+ Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan. 1 0
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài,
Cơ quan thực hiện:
Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Gia Lai
Cơ quan có thẩm quyền:
Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Trung tâm phục vụ hành chính công. Địa chỉ: 69 Hùng Vương, P.Tây Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Báo nghiên cứu khả thi điều chỉnh được phê duyệt.
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
49/2014/QH13 Đầu tư công 2014-06-18
63/2018/NĐ-CP Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2018-05-04 Chính phủ
09/2018/TT-BKHĐT ướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2018-12-28 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
): Đối với dự án BT, quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/500 (nếu có) của quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư phải được lập và phê duyệt theo quy định của pháp luật trước khi báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt.

DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN