Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.008360.000.00.00.H21
Số quyết định:
27/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh, Cấp Huyện
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC đặc thù của địa phương)
Lĩnh vực:
Tiền lương
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục) đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.
Bước 2: Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục gửi hồ sơ theo quy định đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.
Bước 3: Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Bước 4: Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 06 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết TTHC nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. (Khác) Phí: Không
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện hoặc trực tuyến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc cấp huyện nơi đang tham gia bảo hiểm xã hội. - Sau khi Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc cấp huyện nơi đang tham gia bảo hiểm xã hội xác nhận vào Danh sách thì Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục sẽ gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. - Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện. - Thẩm quyền giải quyết: UBND tỉnh.
Trực tuyến 06 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết TTHC nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. (Khác) Phí: Không
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện hoặc trực tuyến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc cấp huyện nơi đang tham gia bảo hiểm xã hội. - Sau khi Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc cấp huyện nơi đang tham gia bảo hiểm xã hội xác nhận vào Danh sách thì Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục sẽ gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. - Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện. - Thẩm quyền giải quyết: UBND tỉnh.
Dịch vụ bưu chính 06 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết TTHC nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. (Khác) Phí: Không
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện hoặc trực tuyến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc cấp huyện nơi đang tham gia bảo hiểm xã hội. - Sau khi Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc cấp huyện nơi đang tham gia bảo hiểm xã hội xác nhận vào Danh sách thì Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục sẽ gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. - Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện. - Thẩm quyền giải quyết: UBND tỉnh.
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
(1) Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Trường hợp do dịch bệnh hoặc nguyên nhân bất khả kháng không thể thỏa thuận bằng văn bản, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận bằng các hình thức khác (qua điện thoại, tin nhắn, thư điện tử,…), sau khi có sự thống nhất thỏa thuận về việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương giữa hai bên thì người sử dụng lao động ghi rõ cách thức thỏa thuận vào cột “Ghi chú” tại Mẫu số 05 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung thỏa thuận. 1 1 Mau so 05.docx
(2) Danh sách người lao động có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. 1 0
(3) Đối với người lao động đang mang thai; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tháng thì bổ sung thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền. 1 0
Đối tượng thực hiện:
Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Hợp tác xã,
Cơ quan thực hiện:
Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
Cơ quan có thẩm quyền:
UBND tỉnh Gia Lai
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc cấp huyện nơi đang tham gia bảo hiểm xã hội.
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Kết quả thực hiện:
Quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ.
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
32/2019/QĐ-UBND 1.002396.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 2019-07-19 UBND tỉnh Bình Định
15/2020/QĐ-TTg Quyết định 15/2020/QĐ-TTg 2020-04-24
23/2021/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 37 VÀ ĐIỀU 39 CỦA LUẬT VIỆC LÀM VỀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM, DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM 2021-03-19 Chính phủ
45/2019/QH14 Bộ luật 45/2019/QH14 2019-11-20
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:
- Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.
- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương hoặc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.