Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.003608.000.00.00.H21
Số quyết định:
200/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu cấp tỉnh
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC đặc thù của địa phương)
Lĩnh vực:
Hoạt động mua bán quốc tế chuyên ngành văn hóa
Trình tự thực hiện:

- Thương nhân đề nghị phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao đối với:
+ Phim truyện của các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng được các điều kiện về sản xuất và nhập khẩu phim theo quy định.
+ Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có văn bản thông báo cho Thương nhân đề nghị bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
- Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có văn bản trả lời kết quả phê duyệt nội dung tác phẩm. Trường hợp không phê duyệt nội dung tác phẩm, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Giấy phép phổ biến phim hoặc văn bản phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu do cơ quan có thẩm quyền cấp là căn cứ để Thương nhân làm thủ tục thông quan tại hải quan.
- Đối với tác phẩm điện ảnh nhập khẩu để phát sóng trên truyền hình:
Giám đốc Đài phát thanh - Truyền hình cấp tỉnh được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm quyết định việc phát sóng trên đài truyền hình của mình tác phẩm điện ảnh do mình nhập khẩu.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 45 (Ngày) Phí: 3.600.000 Đồng (Phim truyện thương mại,Độ dài đến 100 phút (1 tập phim); Phim truyện thương mại. Độ dài từ 101 -150 phút tính thành 1,5 tập; Phim truyện thương mại. Độ dài từ 151 - 200 phút tính thành 02 tập. Mức thu quy định trên đây là mức thẩm định lần đầu. Trường hợp kịch bản phim và phim có nhiều vấn đề phức tạp phải sửa chữa để thẩm định lại thì các lần sau thu bằng 50% mức thu tương ứng trên đây. )
Phí: 1.600.000 Đồng (Phim ngắn phi thương mại, Độ dài đến 60 phút. phim ngắn, phi thương mại, Độ dài từ 61 phút trở lên thu như phim truyện phi thương mại. Mức thu quy định trên đây là mức thẩm định lần đầu. Trường hợp kịch bản phim và phim có nhiều vấn đề phức tạp phải sửa chữa để thẩm định lại thì các lần sau thu bằng 50% mức thu tương ứng trên đây. )
Phí: 2.200.000 Đồng (Phim ngắn thương mại có Độ dài đến 60 phút. Với phim ngắn thương mại, Độ dài từ 61 phút trở lên thu như phim truyện thương mại, Độ dài từ 61 phút trở lên thu như phim truyện thương mại. Mức thu quy định trên đây là mức thẩm định lần đầu. Trường hợp kịch bản phim và phim có nhiều vấn đề phức tạp phải sửa chữa để thẩm định lại thì các lần sau thu bằng 50% mức thu tương ứng trên đây. )
Phí: 2.400.000 Đồng (Phim truyện phi thương mại, Độ dài đến 100 phút (1 tập phim); phim truyện phi thương mại, Độ dài từ 101 - 150 phút tính thành 1,5 tập; phim truyện phi thương mại, Độ dài từ 151 - 200 phút tính thành 02 tập. Mức thu quy định trên đây là mức thẩm định lần đầu. Trường hợp kịch bản phim và phim có nhiều vấn đề phức tạp phải sửa chữa để thẩm định lại thì các lần sau thu bằng 50% mức thu tương ứng trên đây. )
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có văn bản thông báo cho Thương nhân đề nghị bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ. - Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có văn bản trả lời kết quả phê duyệt nội dung tác phẩm. Trường hợp không phê duyệt nội dung tác phẩm, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Dịch vụ bưu chính 45 (Ngày) Phí: 1.600.000 Đồng (Mức thu trên áp dụng tương ứng với từng đối tượng như khi nộp trực tiếp.)
Phí: 2.200.000 Đồng
Phí: 2.400.000 Đồng
Phí: 3.600.000 Đồng
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có văn bản thông báo cho Thương nhân đề nghị bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ. - Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có văn bản trả lời kết quả phê duyệt nội dung tác phẩm. Trường hợp không phê duyệt nội dung tác phẩm, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
(3) Tác phẩm đề nghị xét duyệt nội dung để nhập khẩu. 1 0
(1) Đơn đăng ký xét duyệt nội dung tác phẩm (Mẫu số 03 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); 1 0 mẫu số 03.docx
(2) Bản sao* văn bản chứng minh nguồn gốc hợp pháp của tác phẩm hoặc sản phẩm. 0 1
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),
Cơ quan thực hiện:
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - tỉnh Gia Lai
Cơ quan có thẩm quyền:
Cục Điện ảnh - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Trung tâm phục vụ hành chính công. Địa chỉ: 69 Hùng Vương, P.Tây Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
giấy phép phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
28/2014/TT-BVHTTDL Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL 2014-12-31 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
289/2016/TT-BTC Thông tư 289/2016/TT-BTC 2016-11-15 Bộ Tài chính
26/2018/TT-BVHTTDL Thông tư 26/2018/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL 2018-09-11
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin