Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.000483.000.00.00.H21
Số quyết định:
306/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá (Lĩnh vực Giá)
Cấp thực hiện:
Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cơ quan khác
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC đặc thù của địa phương)
Lĩnh vực:
Quản lý giá
Trình tự thực hiện:

Các cơ sở hoạt động công ích lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá sản phẩm công ích giống nông nghiệp thủy sản báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định; sau đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản gửi Bộ Tài chính xem xét, thông báo bằng văn bản.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Trước ngày 31 tháng 07 năm trước (Khác) Bộ Tài chính thông báo bằng văn bản về giá tiêu thụ tối đa, mức trợ giá tối đa sản phẩm công ích giống nông nghiệp thủy sản trước thời điểm xây dựng dự toán ngân sách năm kế hoạch (ngày 30 tháng 6 năm trước). Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quyết định giá tiêu thụ cụ thể, mức trợ giá cụ thể sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản cho các cơ sở hoạt động công ích không vượt quá giá tiêu thụ tối đa, mức trợ giá tối đa được thông báo trước ngày 31 tháng 07 năm trước.
Dịch vụ bưu chính Trước ngày 31 tháng 07 năm trước (Khác) Bộ Tài chính thông báo bằng văn bản về giá tiêu thụ tối đa, mức trợ giá tối đa sản phẩm công ích giống nông nghiệp thủy sản trước thời điểm xây dựng dự toán ngân sách năm kế hoạch (ngày 30 tháng 6 năm trước). Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quyết định giá tiêu thụ cụ thể, mức trợ giá cụ thể sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản cho các cơ sở hoạt động công ích không vượt quá giá tiêu thụ tối đa, mức trợ giá tối đa được thông báo trước ngày 31 tháng 07 năm trước.
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Văn bản thẩm định phương án giá sản phẩm giống nông nghiệp, thủy sản. 1 0 Phụ lục số 04.docx
Kết quả khảo sát giá thị trường của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát. 1 0 Phụ lục số 04.docx
Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền bảng tính toán chi tiết, chứng từ hợp lý và các tài liệu khác có liên quan đến số lượng được đặt hàng của đơn vị nhận đặt hàng. 1 0 Phụ lục số 04.docx
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),
Cơ quan thực hiện:
Bộ Tài chính
Cơ quan có thẩm quyền:
Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Bộ Tài chính thông báo về giá tiêu thụ tối đa, mức trợ giá tối đa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quyết định giá tiêu thụ cụ thể, mức trợ giá cụ thể.
Căn cứ pháp lý:
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin

DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN