• Đã nhận 1438hồ sơ
  • Tỉ lệ đúng hạn 96.0%
  • Từ chối 282(20.0%)
  • Đã xử lý 1085hồ sơ
  • Sớm 1000(92.0%)
  • Đúng hạn 42(4.0%)
  • Trễ 14(1.0%)
  • Đang xử lý 71hồ sơ
  • Đúng hạn 69(97.0%)
  • Sắp trễ 1(1.0%)
  • Trễ 1(1.0%)