Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020
Tình hình xử lý hồ sơ các tháng trong năm 2020
Tình hình xử lý (Thời điểm tổng hợp số liệu lúc: 22 giờ 34 phút, ngày 22 tháng 02 năm 2020)
STT Cơ quan thực hiện Số mới tiếp nhận Số hồ sơ đã giải quyết
Tổng số Trực tiếp Mức độ 3 Mức độ 4 Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 UBND huyện Đak Đoa 199 199 0 0 165 162 3
2