Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020
Tình hình xử lý hồ sơ các tháng trong năm 2020
TÌNH HÌNH XỬ LÝ THEO LĨNH VỰC TRONG NĂM 2020 - SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
STT Cơ quan thực hiện Số mới tiếp nhận Số hồ sơ đã giải quyết
Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Đăng ký và lưu giữ kết quả hoạt động KHCN 0 0 0 0
2 Hoạt động Khoa học và Công nghệ 0 0 0 0
3 Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ và Hạt nhân 0 0 0 0
4 Quản lý chất lượng, sản phẩm hàng hóa trong lưu thông 0 0 0 0
5 Sở hữu trí tuệ 0 0 0 0
6 Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 2 2 0
Tổng số 2 2 2 0