Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020
Tình hình xử lý hồ sơ các tháng trong năm 2020
TÌNH HÌNH XỬ LÝ THEO LĨNH VỰC TRONG NĂM 2020 - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
STT Cơ quan thực hiện Số mới tiếp nhận Số hồ sơ đã giải quyết
Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Đầu tư tại Việt nam 8 8 8 0
2 Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 0 0 0 0
3 Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 0 0 0 0
4 Lĩnh vực đăng ký kinh doanh 0 0 0 0
5 Lĩnh vực xây dựng cơ bản 20 20 20 0
Tổng số 28 28 28 0